Podpora zdravého starnutia

zdrave starnutieV nadchádzajúcich desaťročiach bude kľúčovou úlohou podpora zdravého a aktívneho starnutia. Viac rokov v dobrom zdravotnom stave bude znamenať vyššiu kvalitu života, viac nezávislosti a možnosť zostať aktívnym. Starnutie populácie v dobrom zdravotnom stave bude tiež znamenať menší tlak na zdravotné systémy a menej ľudí odchádzajúcim zo zamestnania kvôli zlému zdravotnému stavu. To by malo mať pozitívny vplyv na ekonomický rast v Európe.

Európska komisia v tejto oblasti podniká niekoľko iniciatív, a to predovšetkým na posilnenie spolupráce medzi zúčastnenými stranami (orgány verejnej správy, zdravotníci, priemysel, pacienti, spotrebitelia, výskumní pracovníci, organizácie zastupujúce starších, atď.), napr. stratégia EÚ v oblasti alkoholu, platforma EÚ pre činnosti súvisiace so stravovaním, telesnou aktivitou a zdravím, spoločné aktivity v oblasti rakoviny a pod. Ďalšie zaujímavé aktivity v oblasti duševného zdravia: Európsky pakt za duševné zdravie a pohodu v roku 2008 (pozri užitočné odkazy a na konci tohto oddielu) bol podporený rôznymi zainteresovanými stranami EÚ pod vedením Európskej komisie. Pre uľahčenie jeho implementácie boli definované rôzne oblasti vrátane duševného zdravia u starších ľudí.

Európske inovačné partnerstvo v oblasti aktívneho a zdravého starnutia

V novembri 2010 vydaním hlavnej iniciatívy „Únia inovácií“, Komisia spustila prvé Európske inovatívne partnerstvo v oblasti aktívneho a zdravého starnutia (EIP AHA). EIP AHA sleduje trojité víťazstvo pre Európu:

  • umožniť európskym občanom viesť zdravý, aktívny a nezávislý život počas starnutia;
  • zlepšiť udržateľnosť a efektivitu sociálnej a zdravotnej starostlivosti;
  • posilnenie a zlepšenie konkurencieschopnosti trhov pre inovačné projekty a služby, v reakcii na starnutie populácie na úrovni EÚ a globálnej úrovni, a tým vytvorenie nových príležitostí pre podniky.

Celkovým cieľom tohto pilotného partnerstva je zvýšiť priemernú dĺžku zdravého života o dva roky. Platforma AGE Europe bola zastúpená v riadiacej skupine najvyššej úrovne, ktorá sa zhodla na Strategickom implementačnom pláne (SIP) v novembri 2011, so záväzkom všetkých zúčastnených strán. Boli definované tri hlavné oblasti: podpora zdravia a prevencia, starostlivosť a liečba, aktívny a nezávislý život.

Európske inovačné partnerstvo (EIP) nie je programom v financovaným z EÚ, ale ide skôr o nový proces, ktorý sa snaží viesť dohromady zúčastnené strany (koncoví užívatelia, verejné úrady, priemysel), všetky subjekty v oblasti inovačného cyklu, od výskumu až po prijatie (adaptáciu) s tými, ktorí sa zaoberajú štandardizáciou a reguláciou. Toto pilotné partnerstvo poskytuje týmto aktérom fórum, kde môžu spolupracovať, zjednotiť sa okolo spoločných vízií, ktoré si vážia seniorov a ich prínos pre spoločnosť, identifikovať a odstrániť potenciálne bariéry pre inovácie a mobilizovať politiky a legislatívne nástroje.

Riešenie nerovností v oblasti zdravia je politickou prioritou na európskej úrovni a je zahrnutá v platforme proti chudobe, pretože tá vyplýva najmä zo sociálnej nerovnosti. To je tiež oblasť, kde je veľmi dôležitá spolupráca so Svetovou zdravotníckou organizáciou. Hodnotenie prebieha na európskej úrovni, aby bolo možné lepšie pochopiť príčiny a následky zdravotnej nerovnosti medzi európskymi krajinami a skupinami obyvateľstva. Prvé výsledky majú tendenciu vykazovať, že diskriminácia na základe veku je jedným z najdôležitejších skrytých problémov.

Zdroj: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020

S vyšším vekom sú spojené aj problémy s tlakom. Vysoký krvný tlak vedie k mnohým kardiovaskulárnym ochoreniam, preto je veľmi dôležitá prevencia, ktorou môže byť aj pravidelné meranie tlaku. Ale ktorý tlakomer je najlepší? Prečítajte si recenzie tlakomerov, aby ste vedeli, ktorý tlakomer je pre vás ten správny.

Na zdraví seniorov záleží aj nám. Bolesťou krížov sa stretol takmer každý. Hlavným dôvodom je nekvalitné sedenie. Vyrábame sedacie vaky na mieru, ktoré sa prispôsobia vašej chrbtici.