Pozitívny prístup k pracovníkom

senior pristupAj napriek vysokej miere nezamestnanosti mnohí zamestnávatelia musia čeliť ťažkostiam pri hľadaní a udržaní si kvalifikovanej pracovnej sily, ktorú potrebujú pre udržanie si konkurencieschopnosti. Napriek tomu sa stále často zdráhajú zamestnávať starších pracovníkov, pretože vekové predpoklady stále pretrvávajú. Smernica o zamestnanosti, ktorá zakazuje diskrimináciu z dôvodu veku, zdravotného postihnutia, rasy, náboženstva a sexuálnej orientácie, priniesla veľký pokrok pri zvyšovaní povedomia o diskriminácii na základe veku.

Avšak právna úprava zjavne nepostačuje a EÚ tiež implementuje niektoré „mäkké“ opatrenia pre podporu vekovej rozmanitosti na pracovisku a pozitívneho obrazu starších pracovníkov. Tieto opatrenia zahŕňajú kampane a projekty sociálnych partnerov. EÚ sa tiež snaží riešiť prekážky, ktorým čelia starší pracovníci pri zotrvaní alebo znovu zamestnaní sa, vrátane tlakov na balancovanie medzi svojim profesionálnym životom a opatrovateľskými povinnosťami k členom rodiny.

Do dnes nebola dostatočná pozornosť venovaná podpore starších neprofesionálnych opatrovateľov – ktorými sú predovšetkým ženy vo veku 50+ – a AGE súčasné úvahy odohrávajúce sa na úrovni EÚ, naznačujúce možný legislatívny návrh o opatrovateľskej dovolenke. Takéto ustanovenia sú nevyhnutné v súvislosti s demografickým starnutím a škrtmi v sociálnych rozpočtoch, kvôli ktorým sa mnohí starší pracovníci stretávajú s rodinnými povinnosťami starostlivosti o starých rodičov a mladých vnukov, pričom neexistuje žiadna pomoc , aby mohli zároveň zotrvať na trhu práce.

Zdroj: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020