Príklady dobrovoľníctva

Senior dobrovolnictvoCieľom tejto subkapitoly je ilustrovať niekoľkými príkladmi zo zahraničia využitie dobrovoľníkov – seniorov v sociálnych službách. Vybrali sme v každej krajine iné príklady dobrovoľníckych príležitostí, aby sme ukázali ich veľkú pestrosť.

Holandsko

V Holandsku existuje široká paleta dobrovoľníckych príležitostí pre seniorov v sociálnych službách. Informácie sme čerpali z príspevkov J. Šustovej (2000a, 2000b, 2000c). Uvádzame niekoľko typov sociálnych služieb, ktorých fungovanie je postavené na dobrovoľníkoch. Majú charakter terénnej a ambulantnej sociálnej služby, časť z nich aj respitnej (odľahčovacej) starostlivosti. Prispievajú k nezávislosti seniorov – a to nielen príjemcov pomoci, ale aj jej realizátorov – dobrovoľníkov. Rozdelili sme ich do týchto skupín:

a) informačno – poradenské služby:

– informačné centrum, v ktorom pracujú seniori i zamestnanci – poskytuje informácie cez telefón, brožúrky alebo preventívnymi návštevami u seniorov a zároveň seniori – dobrovoľníci môžu poskytovať aj iné služby (napr. údržbár, správca domácnosti apod.),

– telefonická linka seniorov – realizuje telefonickú krízovú intervenciu,

– telefonické krúžky – ide o skupinu seniorov, ktorej dvomi členmi sú seniori –dobrovoľníci. V stanovenej hodine zatelefonuje prvý a posledný dobrovoľník ostatnými seniorom (jednotliví členovia si volajú navzájom podľa určeného poradia) a tak skontrolujú aktuálnu situáciu všetkých členov skupiny a potrebu pomoci,

b) dobrovoľnícka práca seniorov v komunálnej sociálnej politike:

– seniorská rada – funguje pri samospráve, ktorou je aj finančne podporovaná. Venuje sa sociálnej politike pre seniorov a v realizačnej rovine (napr. organizuje spoločenské aktivity seniorov).

c) respitná starostlivosť:

– nákupná služba – dobrovoľníci zabezpečujú nákup imobilným seniorom,

– okrem štátnej a komerčnej domácej starostlivosti existuje ešte dobrovoľnícka domáca pomoc, ktorú organizujú dobrovoľnícke organizácie. Ide o odľahčovaciu službu – dobrovoľník len zastupuje trvalého opatrovateľa na určitý čas alebo pri určitej aktivite – napr. jednodňovom výlete, spoločenskom podujatí, pomoc pri nákupoch, drobných opravách, upratovaní,

Nemecko

EURAGINFORMATION (napr. 2002a, 2002b) – bulletin medinárodnej organizácie EURAG informuje o piatich modeloch dobrovoľnej práce: od volených grémií starších ľudí v obciach, cez služby seniorov-expertov až po vzdelávanie vedúcich svojpomocných skupín a trávenie voľného času. Seniori – dobrovoľníci poskytujú napríklad poradenstvo týkajúce sa napr. bytovej situácie v starobe. V rezidenčných sociálnych službách sa realizuje návštevná služba dobrovoľníkov v domovoch dôchodcov – dobrovoľníci môžu zrealizovať rôzne akcie ako napr. prechádzky v okolí, spoločná návšteva kultúrnych podujatí, návšteva cukrárne…

Česká republika

Medzi dobrovoľníckymi programami Národného dobrovoľníckeho centra – Hestia je aj Program Senior, ktorý je určený pre zariadenia pracujúce so seniormi. Uvádzame konkrétny príklad vybraného domova dôchodcov v Podzámčí v Chlumci nad Cidlinou, v ktorom sa od roku 2001 venujú dobrovoľníctvu. Najväčší počet dobrovoľníkov a najväčšie spektrum činností zahŕňa práve program Senior. Dobrovoľníci sa angažujú predovšetkým v oblasti práce s klientami. K takým činnostiam patrí: sprievod klienta k lekárovi, spoločnosť pri lôžku a prechádzkach, canisterapia, pomoc pri pracovnej terapii, vykonávanie drobných nákupov, práca so skupinou mentálne postihnutých…

Časť dobrovoľníkov pomáha organizácii pri spoločenských akciách, s vedením kroniky, šitím a pletením pomôcok pre klientov, vedením čitateľského klubu, či pomoc pri sezónnej výzdobe domova. Inšpiratívnym je aj koordinátorkou dobrovoľníkov zostavený Program starostlivosti o dobrovoľníkov, ktorý je formou ocenenia snahy a ochoty pomôcť. V rámci programu môžu dobrovoľníci využívať služby domova (pedikúra, kaderníctvo, rehabilitácia, stravovanie v deň práce), zúčastňovať sa spolu s klientami výletov domova a iných akcií pre klientov, ale aj pre pracovníkov domova. Pre dobrovoľníkov sú organizované výlety a spoločenské stretnutia. Súčasťou programu sú pravidelné porady. Koordinátorka nezabúda

Zdroj: PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.,  Filozofická fakulta UK v Bratislave