Primeranosť dôchodkov

dôchodokSíce v rôznej miere, ale všetky členské štáty čelia podobným problémom ohľadom adekvátnosti a dlhodobej udržateľnosti svojich dôchodkových systémov. So starnutím európskej populácie žijú ľudia dlhšie a majú menej detí, v dôsledku čoho členské štáty čelia výzve, ako zabezpečiť dlhodobú udržateľnosť verejných financií z dôvodu nových hrozieb, ktoré majú vplyv na rozpočet. Vplyv demografických zmien zhoršuje prebiehajúcu krízu verejného dlhu, čo členským štátom sťažuje možnosť rešpektovať obmedzenia Paktu stability a rastu, právne predpisy EÚ, ktoré zakazujú členským štátom, aby prekračovali 3% hranicu HDP.

EÚ má naďalej slovo pri dôchodkoch v rámci Národného programu reforiem (NPR), ktorý členské štáty predložia súčasne s ich programami stability a konvergencie, ktoré sú hodnotené na úrovni EÚ s cieľom monitorovať pokrok smerom k stratégii Európa 2020, a to konkrétne v oblasti národných cieľov pre inteligentný, udržateľný a inkluzívny rast. Od roku 2012 by navyše členské štáty mali prezentovať svoje politické návrhy v sociálnej oblasti prostredníctvom Národných sociálnych správ (NSS) – , ktoré nasledujú tematické zameranie Otvorenej metódy koordinácie v sociálnej oblasti na dôchodky, sociálne začlenenie a zdravotnú a dlhodobú starostlivosť – zabezpečiť, aby ich reformy riešili ciele stratégie Európa 2020.

V roku 2010 Európska komisia zahájila verejné konzultácie (Zelená kniha), aby zhromaždila názory zainteresovaných strán nato, ako zabezpečiť primerané, udržateľné a bezpečné dôchodky v snahe tiež definovať úlohu EÚ pri podpore členských štátov v ich reformách. V nadväznosti na konzultácie, Komisia vo februári 2012 navrhla „Bielu knihu: program pre primerané, bezpečné a udržateľné dôchodky“, navrhujúci opatrenia na európskej úrovni pre podporu a doplnenie vnútroštátnych dôchodkových reforiem.

Komisia navrhuje viac holistický prístup k reformám dôchodkového systému – návrh, ktorý podporuje AGE – napríklad prostredníctvom hľadania synergií medzi všetkými relevantnými témami, ako napríklad: dlhšie zotrvanie v práci, rovnosť pohlaví, vnútorný trh v oblasti dôchodkov, mobilita dôchodkov v celej EÚ, budúci režim solventnosti pre dôchodkové fondy s cieľom lepšie chrániť nároky zamestnancov alebo informované rozhodnutie – rozhodovanie a riadenie na úrovni EÚ.

Európska komisia v spolupráci s Výborom pre sociálnu ochranu zverejnila v polovici roka 2012 spoločnú „Správu o primeranosti dôchodkov 2010-2050“. Táto spoločná analýza má pomôcť členským štátom v kontexte Európskej platformy pre boj proti chudobe posúdiť primeranosť ich dôchodkových systémov v dlhodobom horizonte pre ženy a mužov. Použitím spoločných ukazovateľov EÚ, táto správa poskytuje porovnávaciu analýzu toho, ako sa členským štátom darí riešiť problém udržateľnosti aj primeranosti. Správa a primeranosti dôchodkov dopĺňa predchádzajúcu publikáciu „Správa o starnutí obyvateľstva 2012“, ktorú pripravila v spolupráci s Výborom pre hospodársku politiku, a ktorá posudzuje ekonomický a rozpočtový vplyv starnutia obyvateľstva. Odkazy na tieto dokumenty sú k dispozícii v užitočných odkazoch na konci tohto oddielu.

Zdroj: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020