Hodnotenie dobrovoľníctva

dochodca dobrovolnikEvaluácia dobrovoľníckeho programu má význam pre jeho úspešný priebeh a ďalší rozvoj. Jej súčasťou je aj hodnotenie prínosov dobrovoľníctva a to pre organizáciu aj dobrovoľníka. Získané výsledky sa najčastejšie využívajú pri nábore nových a riadení existujúcich dobrovoľníkov a pri medializácii a získavaní zdrojov. Seniori sú ideálni dobrovoľníci pre organizácie pre ich schopnosti, zručnosti a skúsenosti. Prednosťou tejto skupiny dobrovoľníkov je, že majú viac času ako iní dobrovoľníci a sú loajálni (http://www.ivr.org.uk/age.htm). Na druhej strane dobrovoľníctvo seniorom pomáha nachádzať zmysel života a sebaúctu odovzdávaním bohatých skúseností, prekonávať izoláciu a má pozitívny vplyv na ich telesné a duševné zdravie (http://www.ivr.org.uk/age.htm).

Umožňuje seniorom zostať sociálne aktívnymi – napĺňa ich sociálne potreby, „prináša im pocity zážitkov úspechu, robí ich vnútorne silnými, vedie k spokojnému a naplnenému životu“ (Maddox, 1987, s. 685) a tak aj týmto spôsobom zvyšuje kvalitu ich života. K ďalším prínosom patrí aj získavanie nových informácií a poznatkov, ktoré okrem iného prispievajú k lepšej orientácii seniora v modernej spoločnosti (http://www.hc-sc.gc.ca/seniors-aines/pubs/factshts/fs1e.htm). Spolupráca so seniormi – dobrovoľníkmi prináša aj určité problémy, ktoré vyplývajú zo špecifík staršieho veku. E. Mydlíková a kol. (2002, s. 12) ich chápu ako nevýhody a zaraďujú k nim: zdravotné problémy, tvrdohlavosť, presvedčenie „všetko viem a všetko poznám“, slabšiu výkonnosť, zúženie záujmov, únavu, zatrpknutosť, životnú rezignáciu… Viaceré z uvedených nevýhod sa podľa nášho názoru nevzťahujú len na seniorov, najmä tie, ktoré označujú určitý osobnostný rys.

Ostatné nevýhody vnímame ako možné problémy, ktoré by mal koordináror dobrovoľníkov identifikovať a spolupracovať so seniorom na ich eliminácii, či aspoň zmiernení. V krajnom prípade – ak dochádza k ohrozeniu záujmov klientov či organizácie – je potrebné ukončiť spoluprácu s dobrovoľníkom.

Zdroj: PaedDr. Tatiana Matulayová, PhD.,  Filozofická fakulta UK v Bratislave