Zneužívanie seniorov

seniorPočas niekoľkých posledných rokov nadobudlo zneužívanie seniorov markantný význam v diskusiách na úrovni EÚ. V marci 2008 Európska komisia zorganizovala konferenciu na tému „Ochrana ľudskej dôstojnosti starších osôb – prevencia zneužívania a zanedbávania starších“ a nasledujúce predsedníctva EÚ preukázali svoje zámery a záväzky bojovať proti zneužívaniu seniorov. Európsky parlament prijal veľkou väčšinou uznesenie o dlhodobej starostlivosti o starších, požadujúc od Komisie vydanie posudku o zneužívaní a ochrane starších osôb v spoločnosti a v rámci starostlivosti. Ďalšie iniciatívy členov EP tiež podporili aktívnejšiu úlohu EÚ v boji proti zneužívaniu starších.

V roku 2011 Komisia usporiadala veľkú konferenciu na tému zneužívania starších a ich dôstojnosti, kde účastníci mali možnosť zvýšiť povedomie o dokumentoch EÚ, ktoré by mohli mať vplyv v boji proti zneužívaniu seniorov, ako je zvyšovanie kvality v dlhodobej starostlivosti, podpora práv zraniteľných spotrebiteľov, ponuka lepšej ochrany a podpory neprofesionálnych opatrovateľov, investovanie do vzdelávania zdravotníckeho personálu a pod. Nakoniec EK podporuje európske projekty snažiace sa bojovať proti zneužívaniu starších osôb, a to najmä tie s cieľom zlepšiť znalosti o tejto téme: výmenou osvedčených postupov, vytváraním celoeurópskych nástrojov na zamedzenie zneužívania seniorov prostredníctvom informovania opatrovateľov, výskumnými projektmi o výskyte a vplyve zneužívania starších, atď.

Prostredníctvom budúceho programu EÚ o právach, rovnosti a občianstve, ktorý je v súčasnej dobe predmetom rokovania a plánovaný začiatok má v roku 2014, bude EÚ schopná naďalej podporovať iniciatívy zamerané na boj proti zneužívaniu seniorov, v nadväznosti na súčasný program Daphne, ktorého cieľom je prispieť k prevencii a boji proti všetkým formám násilia páchaného na ohrozených skupinách.

Zdroj: Národný program aktívneho starnutia na roky 2014 – 2020